home logo
Průvod Queer Pride v Táboře
Pravidla a směrnicePřihlášením do průvodu se účastník zavazuje plnit následující pravidla a směrnice:
 1. Všichni účastníci se musí přihlásit u stánku s přihláškami PFQPT na počátku trasy u vlakového nádraží v Táboře. Účastníci jsou povinni se nejpozději do 11:30 hodin dostavit na místo, kde průvod začíná. Průvod začíná přesně ve 12 hodin.

 2. Vzhledem k přítomnosti nezletilých v průvodu vás žádáme o ohleduplnost v chování i v oblékání.

 3. Loga či jména veškerých politických stran v průvodu a na akcích s průvodem souvisejících jsou zakázány.

 4. Osoba, která v průvodu řídí jakýkoli druh vozidla na svou vlastní zodpovědnost, a ručí za veškeré škody nebo ztrátu osobního vlastnictví a/nebo za zranění sebe či jiných/é osob/y. Řidič(ka) se tímto vůči PFQPT zříká všech nároků na náhradu škod, které mohou nastat v důsledku užití vozidla.

 5. Organizační výbor PFQPT si vyhrazuje právo vyloučit jakoukoli osobu nebo skupinu osob na počátku trasy průvodu nebo během průvodu v případě, že tato osoba nebo skupina narušuje chod průvodu, nebo vystavuje další účastníky a diváky nebezpečí, případně porušuje pravidla průvodu.

 6. Průvod se koná za každého počasí.

 7. Účastníci souhlasí s tím, že PFQPT nenese zodpovědnost za ztrátu jejich osobních věcí.

 8. Účastníci souhlasí s tím, že nebudou na Organizačním výboru PFQPT, či jeho zástupcích a dobrovolnících vyžadovat náhrady výdajů a škod (výdaje v právním řízení nevyjímaje) vzniklých v průběhu konání celé akce.

 9. Účastí v průvodu se účastníci zavazují podporovat záměr PFQPT, který je:
   1. Vzdělávat veškeré obyvatelstvo o otázkách a problematice LGBTIQ.
   2. Podporovat a poskytovat kulturní aktivity uvnitř LGBTIQ komunity.
   3. Obhajovat a podporovat účast LGBTIQ lidí ve vzdělávání, v kulturním a občanském životě v ČR.
   4. Zvýšit viditelnost komunity LGBTIQ v ČR.
   5. Zvýšit kvalitu života LGBTIQ lidí v ČR.

PORUŠENÍ TĚCHTO PRAVIDEL A SMĚRNIC MŮŽE VYÚSTIT VE VYLOUČENÍ Z PRŮVODU.